قناری موزاییکی
قناری موزاییکی

نوع:قناری

نژاد:--

جنسیت:ماده

سن:1

رنگ:سفید

قیمت:750,000

میکروچیپ: دارد جزئیات

اقیم: نیست

اعتبار واکسن:1397/9/1

قناری در حال آماده شدن