ماده موش پا
ماده موش پا

نوع:کبوتر

نژاد:سایر

جنسیت:--

سن:1

رنگ:سفید

قیمت:350,000

میکروچیپ: دارد جزئیات

اقیم: نیست

اعتبار واکسن:1397/9/1

لطفا فقط تماس بگیرید