شاه بلبل -خرما حلقه- تو پا
شاه بلبل -خرما حلقه- تو پا

نوع:بلبل

نژاد:--

جنسیت:نر

سن:3ماهه

رنگ:

قیمت:40,000

میکروچیپ: دارد جزئیات

اقیم: هست جزئیات

اعتبار واکسن: